Досліджена ефективність лікарських антисептичних препаратів, що містять декаметоксин®. Досліджували мікробоцидну активність генеричного декаметоксину® (Дослідне виробництво Іституту органічної хімії Національної академії наук України) та його лікарських форм (аурідексан (АУ), горостен® (ГС), декасан® (ДС), септефрил (СФ). Дослідження проводили на клінічних полірезистентних до антибіотиків штамахaureus (n 85), E. coli (n 22), P. aeruginosa (n 16), C. albicans (n 12) в порівнянні з еталонними штамами aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, C. albicans CCM 885, які одержали з музею живих культур мікроорганізмів кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Антимікробні властивості антисептиків вивчали методом серійних двократних розведень, результати оцінювали за мінімальною бактерицидною і фунгіцидною концентраціями (МБцК, МФцК). Встановлено, що препарати ДКМ® (МБцК – 3,67 ± 2,71 мкг/мл), АУ (2,63 ± 1,69 мкг/мл), ГС® (3,44 ± 1,60 мкг/мл), ДС® (3,06 ± 1,95 мкг/мл), СФ (4,32 ± 2,47 мкг/мл) володіли мікробоцидною активністю щодо клінічних штамів S. aureus. Встановили відсутність відмінностей у антимікробній активності лікарських форм (горостен®, декасан®, септефрил), що містять діючу лікарську речовину генеричного декаметоксину® (р < 0,05). Антимікробна активність ДКМ® (МБцК 26,8 ± 17,5 мкг/мл), його лікарських форм (горостен, септефрил) на клінічні штами кишкової палички достовірно не відрізнялась від антимікробної активності щодо музейного штаму E. coli ATCC 25922 (МБцК 7,8-31,25 мкг/мл). Клінічні штами P. aeruginosa проявляли стійкість до лікарських препаратів генеричного ДКМ® (МБцК 125-250 мкг/мл). С. albicans проявляли чутливість до лікарських препаратів ДКМ у присутності МФцК 3,9-31,25 мкг/мл. Ефективні антимікробні властивості генеричного препарату декаметоксину® та його лікарських форм (аурідексан, горостен®, декасан®, септефрил) обґрунтовують доцільність їх застосування в боротьбі з інфекцією, спричинененою антибіотикорезистентними штамами S. aureus, E. coli, С. albicans.

Ключові слова: антисептики; декаметоксин; декасан; аурідексан; горостен; септефрил

Антисептика є одним із найпоширеніших і доступних методів лікування та профілактики інфекційних процесів і сепсису. Як відомо, антисептики – хімічні препарати переважно тривалої мікробоцидної дії, які відповідають сучасним вимогам до лікарських препаратів, адже вони володіють високою активністю. Їх використовують у різних формах лікарських препаратів для обробки шкіри, слизових оболонок, ран, порожнин тіла (епісоматично), профілактики, лікування інфекційних захворювань. Успішний розвиток мікробіології, біології, органічної хімії, фізики забезпечив шляхи хімічних перетворень, які дозволяють змінювати хімічні фармакологічні властивості антисептиків. Вивчення хімічної будови синтетичних антисептичних препаратів дозволило розкрити механізми їх дії на мікроорганізми. Досвід застосування антисептичних препаратів в різних галузях медицини засвідчив, що лікарським антисептичним препаратам властива висока вибірковість антимікробного ефекту в дозах, нетоксичних для організму пацієнта [5].

Багаторічна праця українських учених увінчалась створенням оригінального високоефективного антимікробного антисептичного препарату декаметоксину (ДКМ), який успішно застосовують у розчинах, супозиторіях, таблетованих офіцинальних формах, для імпрегнації перев’язувальних, шовних матеріалів, венозних і уретральних катетерів, ендотрахеальних трубок, для профілактики та лікування захворювань мікробної етіології [2, 6].

МІКРОБОЦИДНА АКТИВНІСТЬ ДКМ®(1*), АД, ГС®, ДС®, СФ ЩОДО КЛІНІЧНИХ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ S. AUREUS, мкг/мл

Клінічні штами S. aureus ДКМ® АУ ГС® ДС® СФ
Мікробоцидна концентрація, мкг/мл (М ± m)
М ± m 3,67 ± 2,71 2,63 ± 1,69 3,44 ± 1,60 3,06 ± 1,95 4,32 ± 2,47
рАД < 0,01** < 0,01 > 0,05 < 0,001
рГС > 0,05** < 0,01 > 0,05 < 0,05
рДС > 0,05** > 0,05 > 0,05 < 0,001
рСФ > 0,05** < 0,001 < 0,05 < 0,001

Генеричний препарат ДКМ® містить діючу речовину, яка ідентична оригінальній (патентованій) субстанції антисептика. Технологія виробництва генеричного препарату ДКМ® не повністю співпадає з оригінальною патентованою технологією. Наявність на фармацевтичному ринку цих лікарських засобів спонукає до всебічного порівняльного дослідження антимікробних властивостей двох серій субстанцій генерика ДКМ® (патентована, генерична). При цьому вкрай важливими залишаються дані про антимікробний спектр, рівень активності, ефективності препаратів [4]. Мета полягала у вивченні антимікробних властивостей лікарських антисептичних препаратів, що містять декаметоксин®.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

В роботі наведені результати дослідження антимікробних властивостей лікарського антисептичного препарату декаметоксину®, виготовленого розробниками, виробниками субстанції лікарського засобу; його лікарських форм (Дослідне виробництво Іституту органічної хімії Національної академії наук України).

Для поглиблення відомостей про антимікробну мікробоцидну активність генерика декаметоксину®, його лікарських форм (аурідексан, горостен®, декасан®, септефрил) дослідження проводили на клінічних полірезистентних до антибіотиків штамах S. aureus (n 85), E. coli (n 22), P. aeruginosa (n 16), C. albicans   (n 12), виділених з організму пацієнтів; у порівнянні з еталонними штамами S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, C. albicans CCM 885, одержаних з музею живих культур мікроорганізмів кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

У складі аурідексану (АУ), горостену® (ГС), декасану® (ДС), септефрилу (СФ) в якості діючої речовини в різних дозах використовують ДКМ®. В усіх виділених клінічних штамів були встановлені типові морфологічні, тинкторіальні, культуральні, біохімічні властивості, притаманні для відповідних видів мікроорганізмів. Для визначення прогнозної ефективності протистафілококових генеричних препаратів на основі декаметоксину® вивчали чутливість клінічних антибіотикорезистентних штамів стафілокока до ДКМ®, АУ, ГС®, ДС®, СФ. Антимікробні властивості антисептичних препаратів визначали методом двократних серійних розведень, результати оцінювали за мінімальною бактерицидною і фунгіцидною концентраціями (МБцК, МФцК) [3].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Значне зростання захворювань стафілококової етіології обумовлює широке раціональне застосування антибіотиків. Швидка адаптація стафілококів до несприятливих факторів, значне поширення, високий рівень виживання в зовнішньому середовищі забезпечують біологічні особливості цих бактерій, значно знижують ефективність профілактичних антистафілококових заходів. Антибіотикорезистентні варіанти стафілококів часто викликають патологічні процеси у людей. Відомо, що в лікувально-профілактичних закладах постійним джерелом стафілококової інфекції є пацієнти, медичні працівники, на слизових верхніх дихальних шляхів у яких вегетують патогенні стафілококи.

Дослідження чутливості клінічних антибіотикорезистентних штамів стафілокока до ДКМ®, АУ, ГС®, ДС®, СФ дозволило визначити прогнозну ефективність протистафілококових генеричних препаратів на основі декаметоксину®. Встановлено, що препарати ДКМ®, АУ, ГС®, ДС®, СФ володіли мікробоцидною активністю щодо клінічних штамів стафілокока (табл. 1).

Серед досліджених штамів стафілокока не встановили стійких культур бактерій до лікарських антисептичних препаратів, що містять діючу лікарську речовину ДКМ®. У дослідженні не виявили достовірної різниці щодо антимікробних властивостей аурідексану і ДС®, горостену і ДС®. Одержані дані свідчать про доцільність застосування для лікування, профі- лактики стафілококової інфекції генеричних лікарських препаратів, які містять ДКМ®.

Відмінностей у антимікробній активності лікарських форм (горостен®, декасан®, септефрил) і субстанції генеричного декаметоксину® також не встановлено (р < 0,05). Ряд названих вище лікарських антимікробних препаратів виявився за даними наших досліджень високоефективними мікробоцидними засобами по відношенню до клінічних штамів стафілококів. Встановлено вищу антимікробну активність АУ в порівнянні з ГС® (р < 0,05), ДКМ® (р < 0,01) та СФ (р < 0,001). СФ поступався за мікробоцидними властивостями ДС®, проте різниця МБцК була незначною (< 0,001).

В результаті проведених досліджень доведено, що музейні штами грамнегативних мікроорганізмів мали високу чутливість до генеричних лікарських препаратів ДКМ® (табл. 2).

ПОРІВНЯЛЬНА МІКРОБОЦИДНА АКТИВНІСТЬ ДКМ®(1*), АУ, ГС®, ДС®, СФ (мкг/мл)

Штами мікроорганізмів ДКМ® АУ ГС® ДС® СФ
Мікробоцидна концентрація, мкг/мл (М ± m)
E. coli ATCC 25922 31,25 15,6 31,25 7,8 31,25
E. coli (n. 22) 26,8 ± 17,5 31,3 ± 22,3 31,3 ± 26,9 38,1 ± 29,5 34,4 ± 22,2
P. aeruginosa ATCC 27853 125 125 250 125 250
P. aeruginosa (n. 16) 138 ± 37,6 138 ± 39,3 138 ± 38,2 136,7 ± 18,2 164,1 ± 14,9
C. albicans CCM 885 3,9 7,8 3,9 7,8 7,8
C. albicans (n. 12) 10,7 ± 2,1 10,4 ± 1,6 8,5 ± 1,34 7,15 ± 2,2 15,9 ± 2,9

Антимікробна дія ДКМ® (МБцК 26,8 ± 17,5), його лікарських форм (горостен, септефрил) на клінічні штами кишкової палички достовірно не відрізнялась від антимікробної активності щодо музейного штаму

 1. coli ATCC 25922 (МБцК 7,8-31,25 мкг/мл). Для забезпечення бактерицидної дії на клінічні штами E. coli застосовували дещо вищі МБцК АУ (31,25 ± 22,3 мкг/мл) та ДС® (38,1 ± 29,5 мкг/мл), ніж у випадку E. coli ATCC 25922 (табл. 2).

Високу стійкість до лікарських препаратів генеричного декаметоксину мали штами P. aeruginosa (125-250 мкг/мл). З врахуванням стійкості P. aeruginosa до антисептиків недоцільно застосовувати лікарські форми генеричного ДКМ® у пацієнтів з псевдомонадною інфекцією у зв’язку з їх високою резистентністю до ДКМ®. Виділені клінічні ізоляти С. albicans проявляли чутливість до лікарських препаратів декаметоксину в присутності МФцК 3,9-31,25 мкг/мл (табл. 2).

ВИСНОВКИ

 1. Лікарські антисептичні препарати АУ, ГС®, ДС®, СФ, що містять генеричну субстанцію ДКМ®, володіють високою мікробоцидною активністю до антибіотикорезистентних штамів стафілокока, виділених з організму хворих. Висока антимікробна активність лікарських антимікробних засобів аурідексану, горостену®, декасану®, септефрилу свідчить про доцільність їх використання для профілактики і лікування стафілококових захворювань у пацієнтів, співробітників; для знезараження об’єктів зовнішнього середовища медичних закладів.
 2. У процесі застосування антисептиків, що містять ДКМ®, необхідно враховувати активність антимікробних препаратів відповідно до загальновизнаних рекомендацій з використання їх у боротьбі з поширенням антибіотикорезистентних штамів стафілокока, проти яких неефективні антибіотики та інші антимікробні засоби.
 3. Лікарські форми генерика декаметоксину® (аурідексан, горостен®, декасан®, септефрил) воло-діють потужними бактерицидними властивостями щодо музейних та клінічних штамів E. coli, С. albicans.
 4.  Високі антимікробні властивості препаратів генеричної субстанції декаметоксину® обґрунтовують їх застосування для профілактики, лікування інфекційних ускладнень, спричинених кишковою паличкою.
 5.  Раціональним є застосування лікарських антимікробних засобів декаметоксину® в боротьбі з кандидозною інфекцією.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Декаметоксин, порошок (субстанція). Державний реєстр лікарських засобів МОЗ України. Реєстраційне посвідчення  на   лікарський  засіб № UA/12128/01/01. Наказ МОЗ України від 13.04.2012 № 264.
 2. Машковский М. Д. Лекарственные средства / М. Д. Машковский. – 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М.: РИА «Новая волна»: издатель Умерен- ков, 2007. – С. 331,
 3. Некрасова Л. С. Визначення чутливості мікроор- ганізмів до антибактеріальних препаратів: [метод. вказівки МВ 9.9.5 – 143] / [Л. С. Некрасова, В. М. Свита, Т. Г. Глушкевич та ін.]. – К., – 74 c.
 4. Вивчення властивостей, еквівалентності антимікробного препарату декаметоксину / [Г. К. Палій, Д. В. Палій, О. О. Гончар та ін.] // XIII з’їзд Тов. мікробіол. України ім. С. М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р. – Ялта, 2013. – С.
 5. Палій Г. К. Мікробіологічне клінічне обґрунтування профілактичних, лікувальних властивостей нових антисептиків / [Г. К. Палій, Н. В. Задерей, Д. В. Палій та ін.] // Укр. мед. вісті: Наук.-практ. часопис: XV конгр. СФУЛТ, 16-18 жовтня 2014 р. – Чернівці-Київ-Чикаго, – Т. 11, № 1-4 (80-83). – С. 282.
 6. Палій В. Г. Антимікробна дія антисептичних препаратів, антибіотиків на збудники запальних за- хворювань / [В. Г. Палій, В. В. Сухляк, Д. В. Палій та ін.] // Biomedical and Biosocial Anthropol. – 2014. – № 22. – С. 44-46.